1. Valg af dirigent/referent

Ole vælges til dirigent, Lasse til referent.

2. Beretning af formanden

Nyt lys i klubhus, ingen penge til rally-o + spor udstyr, 3000 fra sparekassen Djursland til bordebænkesæt, vi har fået mobilepay.

Trænere + bestyrelse har modtaget undervisning i klikkertræning.

Mette er vendt tilbage som træner.

Martin FØL stoppede i efteråret, tak for hans engagement i klubben.

Malene har stillet op som føl, går med Ole og Mette på hvalpeholdet. Velkommen til hende.

Spotkurser i efteråret. Især tematræningen har været populært, der kommer nok mere af den slags.

Der har været arbejdsdag i efteråret, som blev brugt til at opfriske terrasse mv.

Næste arbejdsdag er 14. april 10.00 – 16.00. – morgenmad. Dog lidt til middag.

Beretningen godkendes

3. Regnskab v. kasserer Line

2017 ser ud som om vi har haft stort lån, dette skyldes vores sponsorat til belysning/master, samt lån i denne forbindelse.

Årets resultat: -2102 kr. dette skyldes store udgifter ifm. El.

Budget for 2018 fremlægges.

4. Fastsættelse af kontingent

Se pkt. 5

5. Indkomne forslag

Fra medlemmer:

Forhøjelse af kontingent. Forslag 50,- ekstra

Det argumenteres for at kontingent i forvejen er billig.

Elregningen har været ret stor, disse svarer til ca. et hold om året. 50,- ekstra kan hjælpe med at forbedre på klubben, eks. Kurser og lignende.

Fohåbentlig vil el-udgifter falde, grundet ny varmekilde.

Der gøres opmærksom på at prisen ikke skal stige hver gang. Bestyrelsen mener at det vil være nok til at prisen ikke skal hæves igen.

Der ønskes ikke skriftlig afstemning.
13 stemmer for forslaget. 3 imod.
Det vedtages at kontingent stiger med 50kr fra sommer. Altså 500kr for et halvt års kontingent

Passivt kontingent:

Forslag 1: 250,-

Forslag 2: et halvt års kontingent

Det besluttes at prisen er 250 kr. for et års passivt kontingent.

6. Valg af bestyrelse:

Valgte: Yvonne, Line,

7. Suppleanter

Valgte: Lasse, Klaus

8. Revisor

Valgte: Ole

9. Valg af revisorsuppleant

Valgte: Morten

10. Eventuelt

Ordstyrer takker for god ro og orden.

Formanden takker for et godt år og positivt fremmøde.