VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
ALLINGÅBRO HUNDESKOLE
2020

§1

Foreningens navn er Allingåbro hundeskole, den er stiftet januar 1998. Dens hjemsted er Norddjurs kommune.

§2

Foreningens formål er at virke til fremme og forbedring af hundens anvendelse i den civile befolknings brug. Til opnåelse af dette formål vil foreningen:

Samle alle hundeinteresserede i en forening. Træne hunde i dressur og agility samt give vejledning i lydighedsdressur. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

Der kan evt. afholdes lokale prøver og konkurrencer.

Agility banen kan udlejes til interesserede foreninger / træningsgrupper/kenneler iflg. Aftale med formanden og i formands fraværd næstformanden. Pr. gang 3 timer til kr. 1000,00. Ved udlejning skal der fra vores klub, være en træner eller et bestyrelses medlem tilstede hver gang banen er udlejet.

§3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.

Såfremt et medlem udviser upassende tvang (slå, sparke, smide) overfor hunden kan bestyrelsen efter opfordring fra træner ekskludere medlemmet.

§4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år af bestyrelse og trænere i samråd. Medlemmer der ikke inden d. 15. i opstartsmåneden har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træningen eller konkurrencer, forinden skyldigt kontingent for det pågældende regnskabsår, er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Ved passive medlemmer forstås medlemmer med ret til at benytte hundeskolens arealer, samt med ret til at deltage i generalforsamlingen, men uden stemmeret.

§5

Vaccinations og forsikrings regler i Allingåbro Hundeskole.

Allingåbro hundeskole forventer at alle hunde er forsvarligt vaccinerede (min. 8 og 12 uger), og revaccineres som anbefalet af egen dyrlæge. Hundens bog eller kvittering for vaccination medbringes ved indskrivning.

Hundeførerens ansvarsforsikring er lovpligtig.
Lovpligtig ansvarsforsikring kan tegnes i langt de fleste forsikringsselskaber og dækker, de skader, som hunde forvolder, og som hundefører/ejer, kan gøres ansvarlig for. Medlemmet rådes til at kontakte eget forsikringsselskab, da nogle kræver en udvidet forsikring når hunden deltager i træning.

Det er det enkelte medlems ansvar at der er tegnet en lovpligtig forsikring, der også dækker ved deltagelse i hundetræning. Samt til indskrivning at medbringe og forevise police for indeværende år.

§6

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i marts måned.
Generalforsamlingen behandler følgende sager.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning af formand.
  3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
  4.  Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisorer.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest en uge forinden.

§7

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§8

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingent restance.
Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§9

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. marts.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 1 måneds varsel, på tavlen i hundeskolen, på Hundeskolens Facebook side samt på Hundeskolens hjemmeside.. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæringen derom er modtaget.

§10

Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Formanden vælges af bestyrelsen hvert år snarest efter afholdt generalforsamling,
Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer (kan evt. vælges udenfor bestyrelsen), sekretær og bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse.
Tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsen består af formanden og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

§11

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 — 31/12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 1/3 og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§12

Samtlige medlemmer har gratis adgang, som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering.
Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenesteligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§13

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst skal foreningens ejendele og kapital tilfalde Dyrenes Beskyttelse.